Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/265/2020

(FO) Karas Anton (15.05.1996)

Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.01.2021Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Iné zverejnenie
25.11.2020Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.11.2020Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.11.2020Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.11.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu