(PO) REDIAL, s.r.o., IČO 36716901

Slovenská 1, 08501 Bardejov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.08.2021Okresný súd PrešovI. Vyzýva úpadcu a konateľov úpadcu - Ľubomíra Arendáčová, bytom Makovická 13, 085 01 Bardejov - Dl...
18.08.2021Správcovská a poradenská, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
13.08.2021Správcovská a poradenská, k. s.Súpis oddelenej podstaty
05.08.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
30.07.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.07.2021Okresný súd Prešovpriznáva Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, ...
24.06.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.06.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
20.04.2021Okresný súd PrešovUstanovenie správcu
25.03.2021Okresný súd Prešov P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/17/2020 vo vec...
22.02.2021Okresný súd Prešov P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/17/2020 vo vec...
29.01.2021Okresný súd Prešov Upovedomenie o zrušení pojednávania Okresný súd Prešov navrhovateľa - veriteľa: KONEX ELEKTROODBY...
17.12.2020Okresný súd Prešov I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyh...
17.12.2020Okresný súd PrešovP R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/17/2020 vo veci...
04.12.2020Okresný súd PrešovZačiatok konkurzného konania