(PO) 101%, spol. s r.o. v konkurze, IČO 31689116

Nám. sv. Egídia 44, 05801 Poprad

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.02.2024Okresný súd PrešovOdvolanie správcu
28.12.2023Okresný súd PrešovO z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol....
29.11.2023Okresný súd PrešovZrušenie konkurzu
12.10.2023JUDr. Slavomír Dubjel Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
22.09.2023JUDr. Slavomír Dubjel Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
19.07.2023JUDr. Slavomír Dubjel Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
19.07.2023JUDr. Slavomír Dubjel Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
08.10.2019Okresný súd PrešovO z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r...
10.09.2019Okresný súd Prešovpotvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa: Sociálna poi...
16.11.2017Okresný súd Prešov O z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s...
19.10.2017Okresný súd Prešov p r i p ú š ť a vstup spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 B...
07.08.2017JUDr. Slavomír Dubjel Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.06.2017JUDr. Slavomír Dubjel Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
17.03.2017JUDr. Slavomír Dubjel Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
17.03.2017JUDr. Slavomír Dubjel Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.11.2016JUDr. Slavomír Dubjel Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.10.2016JUDr. Slavomír Dubjel Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
18.08.2016JUDr. Slavomír Dubjel Iné zverejnenie
18.08.2016JUDr. Slavomír Dubjel Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
12.05.2016Okresný súd PrešovO z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r...