Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/384/2020

(FO) Lenič Josef (04.12.1972)

Hencovská 1859, 09302 Hencovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.10.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
12.04.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
12.04.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
17.03.2021Správcovská a poradenská, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
22.01.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.01.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.01.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu