Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/584/2020

(FO) Kozárik Stanislav (25.05.1988)

Ludvíka Svobodu 1496, 96901 Banská Štiavnica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.01.2021LexCreditor k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.01.2021LexCreditor k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.01.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu