Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/199/2020

(FO) Záslavová Simona (01.07.1990)

Bystrická cesta 173, 03401 Ružomberok

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.02.2021Mgr. Ing. Jana Hurinová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.02.2021Mgr. Ing. Jana Hurinová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.02.2021Mgr. Ing. Jana Hurinová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.01.2021Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu