(PO) ZACHEM, a. s. Strážske, IČO 31730191

Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
09.05.2024Mestský súd KošiceU k l a d á správcovi úpadcu: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice,...
09.05.2024Ing. Viliam Lafko Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.04.2024Mestský súd KošiceUstanovenie správcu
19.03.2024Mestský súd KošiceOdvolanie správcu
08.01.2024JUDr. Gabriel Šoltés Iné zverejnenie
15.05.2023Okresný súd Košice IU k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Námestie slobody 2, 066 ...
20.01.2023Okresný súd Košice IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
23.12.2022Okresný súd Košice IOZNAM Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: Insolvenčná a poradenská, k.s., so sídlom kancel...
02.11.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
31.10.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
07.10.2022Okresný súd Košice IPriznáva správcovi podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040 01 Koši...
04.10.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
04.10.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Iné zverejnenie
22.09.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
21.09.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
23.08.2022Okresný súd Košice II. P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova ...
30.06.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Iné zverejnenie
30.06.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Iné zverejnenie
30.06.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Iné zverejnenie
10.06.2022JUDr. Ingrid Kovalčuková Súpis všeobecnej podstaty