Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-4OdK/129/2020

(FO) Rosenberger Ivan (12.09.1968)

Karpatské námestie 7770, 90028 Bratislava-Rača

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.02.2021VIVID RECOVERY, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.02.2021VIVID RECOVERY, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
15.02.2021VIVID RECOVERY, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
10.02.2021Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu