Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/1/2021

(FO) Štrbová Miroslava (13.01.1979)

Stráňavy 225 , 01325 Stráňavy

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.03.2021JUDr. Václav Jaroščiak Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
27.01.2021JUDr. Václav Jaroščiak Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.01.2021JUDr. Václav Jaroščiak Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.01.2021JUDr. Václav Jaroščiak Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
22.01.2021Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu