Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/41/2021

(FO) Bujňáková Darina (06.11.1974)

Čergovská 8 , 08001 Prešov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
01.03.2021iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.03.2021iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.03.2021iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.02.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu