Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/28/2021

(FO) Bodjanský Ivor (24.11.1974)

Kežmarok , 06001 Kežmarok

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
01.03.2021I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.03.2021I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.03.2021I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.02.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu