Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/26/2021

(FO) Gödri František (23.02.1978)

Husiná 189, 98542 Husiná

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.07.2021JUDr. Ivan Dlhopolec Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.07.2021JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.07.2021JUDr. Ivan Dlhopolec Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
11.06.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
16.02.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu