Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/31/2021

(FO) Buchta Peter (26.12.1977)

Šafárikova 4455, 95501 Topoľčany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.02.2021JUDr. Marek Majerčík Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.02.2021JUDr. Marek Majerčík Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.02.2021Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu