Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/46/2021

(FO) Ricková Andrea (03.04.1980)

Mariánske námestie 253/16 , 04425 Medzev

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.05.2021Ing. Iveta Beslerová Súpis všeobecnej podstaty
12.03.2021Ing. Iveta Beslerová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.03.2021Ing. Iveta Beslerová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
08.03.2021Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu