(PO) QUEEN SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO 35781980

Šenkvická 12/D, 90201 Pezinok

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.11.2019Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: QUEEN SLOVAKIA, s...
02.10.2019Okresný súd Bratislava I I. Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul 29...
31.01.2019JUDr. Bohumír Bláha Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.05.2017Okresný súd Bratislava I I. Súd vyzýva : Ing. Pavol Kotešovský, bytom Kaštieľská ulica č.25, 900 24 Biel, ako konateľa úp...
16.05.2017Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie Hurbanovo nám. č. 5, 811 03 Brat...
20.12.2016JUDr. Bohumír Bláha Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
30.11.2016JUDr. Bohumír Bláha Súpis všeobecnej podstaty
04.11.2016JUDr. Bohumír Bláha Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
11.10.2016Okresný súd Bratislava I I. Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie Hurbanovo nám. 5 ,...
26.09.2016JUDr. Bohumír Bláha Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.09.2016JUDr. Bohumír Bláha Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
07.09.2016Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
15.08.2016Okresný súd Bratislava I Súd predlžuje predbežnému správcovi: JUDr. Bohumír Bláha , so sídlom kancelárie Hurbanovo námestie ...
22.06.2016Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
20.06.2016Okresný súd Bratislava I spisová značka: 8K/15/2016 Upovedomenie o zrušení pojednávania Vo veci navrhovateľa- veriteľa...
12.05.2016Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 8K/15/2016 Upovedomenie o určenom termíne pojednávania Vo veci navrhova...
12.05.2016Okresný súd Bratislava I ...
12.05.2016Okresný súd Bratislava I Súd vyzýva dlžníka - QUEEN SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Šenkvická 12/D, 902 01 Pezinok, IČO: ...
27.04.2016Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania