(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.05.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
31.05.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
10.04.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.03.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.03.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.02.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.02.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.12.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.12.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.11.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.11.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.10.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.10.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
31.08.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
27.07.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
28.06.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
28.06.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
23.12.2022Okresný súd Banská BystricaSúd uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu STONTEC, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom J. Kozáčeka...
04.01.2022Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.11.2021Okresný súd Banská Bystrica Súd n a r i a ď u j e neodkladné opatrenie, ktorým ukladá predchádzajúcej správkyni JUDr. Eve...