Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/72/2021

(FO) Burza Jozef (18.09.1971)

Považany , 91626 Považany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.05.2021Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.05.2021Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.05.2021Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.05.2021Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu