Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/126/2021

(FO) Čopáková Renáta (22.08.1977)

Papín 133 , 06733 Papín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.01.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
14.09.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
11.06.2021JUDr. Marek Morochovič Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.06.2021JUDr. Marek Morochovič Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
08.06.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu