Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/110/2021

(FO) Mendel Ľuboš (09.05.1979)

Ružičková 566, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.06.2021JUDr. Juraj Macík Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.06.2021JUDr. Juraj Macík Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.06.2021JUDr. Juraj Macík Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.06.2021Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu