Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/135/2021

(FO) Krišková Eva (20.05.1956)

Strojárska 2060/95 , 06901 Snina

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.08.2021JUDr. Martin Kirňak Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.08.2021JUDr. Martin Kirňak Súpis všeobecnej podstaty
22.06.2021JUDr. Martin Kirňak Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.06.2021JUDr. Martin Kirňak Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
15.06.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia