Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/151/2021

(FO) Demian Michal (22.12.1985)

Francisciho 834, 98061 Tisovec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.02.2022T. R. I. Solutions k.s. Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
03.09.2021T. R. I. Solutions k.s. Súpis všeobecnej podstaty
03.09.2021T. R. I. Solutions k.s. Súpis všeobecnej podstaty
02.07.2021T. R. I. Solutions k.s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.07.2021T. R. I. Solutions k.s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.06.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu