Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/169/2021

(FO) Fodor Ján (26.11.1985)

Mlynská ulica 355, 97611 Selce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.06.2024JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
30.05.2024JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
29.04.2024JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.04.2024JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.03.2024JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Iné zverejnenie
07.03.2024JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.11.2023JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
06.09.2023JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Súpis všeobecnej podstaty
15.08.2023JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
15.08.2023JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.08.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
18.04.2023Mgr. Martina Klačanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.04.2023Mgr. Martina Klačanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
12.04.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
14.07.2021Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.07.2021Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.07.2021Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.07.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu