Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/185/2021

(FO) Blecha Henrich (16.09.1970)

Drahy 489, 90845 Brodské

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.07.2021Ing. Renáta Petrová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.07.2021Ing. Renáta Petrová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.07.2021Ing. Renáta Petrová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
22.07.2021OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu