Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/208/2021

(FO) Melicherová Emília (04.09.1960)

Obrancov mieru 171/12 , 98701 Poltár

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.05.2022JUDr. Stela Chovanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.05.2022JUDr. Stela Chovanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
04.05.2022JUDr. Stela Chovanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.07.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu