Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/224/2021

(FO) Billá Ružena (23.03.1960)

Rokytov 130 , 08601 Rokytov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.10.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.08.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.08.2021Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.08.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu