(PO) ZE-PRA, spol. s r.o., IČO 36736309

1. mája 1/B, 95301 Zlaté Moravce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.07.2022Prvý správcovský dom, k.s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
06.06.2022Prvý správcovský dom, k.s.Iné zverejnenie
19.05.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.04.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.03.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.03.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
01.03.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
25.02.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýSúpis všeobecnej podstaty
16.02.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.02.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýZápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
21.01.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.01.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýDoplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
13.01.2022Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.12.2021Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.12.2021Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýZápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
09.11.2021Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýZápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
03.11.2021Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
26.10.2021Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
25.10.2021Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
15.10.2021Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr. Kamil BereseckýPreradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty