Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/227/2021

(FO) Berkyová Helena (17.11.1956)

Veľký Lom 34 , 99103 Veľký Lom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.07.2022JUDr. Ivan Kotleba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.07.2022JUDr. Ivan Kotleba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.06.2022Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
10.08.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu