Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/162/2021

(FO) Goroľová Dana (26.04.1980)

Soľ 496 , 09435 Soľ

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.10.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
24.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Súpis všeobecnej podstaty
02.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.08.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu