Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/241/2021

(FO) Balogová Renáta (18.03.1974)

Podskalka 5209, 06601 Humenné

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.11.2021JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Súpis všeobecnej podstaty
11.10.2021JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.08.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia
26.08.2021JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu