Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/254/2021

(FO) Dulajová Mária (29.05.1958)

Ladislava Novomeského 1237/31 , 97701 Brezno

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.12.2021BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.11.2021BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.10.2021BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s.Súpis všeobecnej podstaty
02.09.2021BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.09.2021BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.08.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu