Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/253/2021

(FO) Sobotová Iveta (18.05.1971)

Kostolná Ves 60 , 97226 Kostolná Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.11.2021JUDr. Darina Válková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
29.10.2021JUDr. Darina Válková Súpis všeobecnej podstaty
31.08.2021JUDr. Darina Válková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
31.08.2021JUDr. Darina Válková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
31.08.2021JUDr. Darina Válková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.08.2021Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu