Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/264/2021

(FO) Blanár Martin (14.02.1984)

Bukovce 56, 09022 Bukovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.10.2021I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
28.10.2021I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
14.09.2021I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.09.2021I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.09.2021I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.09.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu