Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/252/2021

(FO) Botlóová Lucia (17.02.1988)

Veterná ulica 958/57 , 93039 Zlaté Klasy

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.09.2021OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
14.09.2021JUDr. Peter Kubik Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu