Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/214/2021

(FO) Dzurňák Gerhard (22.12.1964)

Hlavná 478, 05333 Nálepkovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.01.2022JUDr. Veronika Doláková PhD.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
23.12.2021JUDr. Veronika Doláková PhD.Iné zverejnenie
29.11.2021JUDr. Veronika Doláková PhD.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.09.2021JUDr. Veronika Doláková PhD.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.09.2021JUDr. Veronika Doláková PhD.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.09.2021Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu