Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/183/2021

(FO) Bonk Vladimír (31.12.1962)

Prešov , 08001 Prešov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.11.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
05.11.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Súpis všeobecnej podstaty
23.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.09.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu