Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/56/2021

(FO) Šarközyová Denisa (13.04.1991)

Hlavná 316/39 , 90065 Záhorská Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.11.2021JUDr.Ing. Vladimír Neuschl Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
23.11.2021JUDr.Ing. Vladimír Neuschl Súpis všeobecnej podstaty
24.09.2021JUDr.Ing. Vladimír Neuschl Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.09.2021JUDr.Ing. Vladimír Neuschl Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.09.2021Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu