Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2021

(FO) Danihelová Anna (27.06.1957)

Skuteckého 16 , 90101 Malacky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.10.2021JUDr. Karol Kovár Súpis oddelenej podstaty
14.10.2021JUDr. Karol Kovár Súpis všeobecnej podstaty
23.09.2021JUDr. Karol Kovár Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.09.2021JUDr. Karol Kovár Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.09.2021JUDr. Karol Kovár Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.09.2021Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu