Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/285/2021

(FO) Kaša Milan (19.01.1985)

Vysoké Tatry 14660, 05960 Vysoké Tatry

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.11.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.10.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Súpis všeobecnej podstaty
27.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
22.09.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia