Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/276/2021

(FO) Bielik Pavol (25.07.1967)

Horná Streda 212, 91624 Horná Streda

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.09.2021Ing. Katarína Roderová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.09.2021Ing. Katarína Roderová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.09.2021Ing. Katarína Roderová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.09.2021Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu