Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/292/2021

(FO) Tremba Rudolf (17.05.1988)

Nábrežie Rimavy 450, 98101 Hnúšťa

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.05.2022Recovery group, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
01.12.2021Recovery group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
13.10.2021Recovery group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.10.2021Recovery group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.10.2021Recovery group, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
29.09.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu