Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/322/2021

(FO) Karvayová Eva (26.09.1981)

Harmanec 23, 97603 Harmanec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.12.2021KASATKIN Recovery, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
30.11.2021KASATKIN Recovery, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
04.10.2021KASATKIN Recovery, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.10.2021KASATKIN Recovery, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
04.10.2021KASATKIN Recovery, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
28.09.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu