Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/222/2021

(FO) Nagyová Beáta (29.04.1978)

Nová 291/19 , 93556 Mýtne Ludany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.10.2021KASATKIN Recovery, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.10.2021KASATKIN Recovery, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.10.2021KASATKIN Recovery, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.10.2021Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu