Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/349/2021

(FO) Balážová Júlia (13.09.1974)

Partizánske , 95801 Partizánske

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.10.2021JUDr. Lucia Daňová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.10.2021JUDr. Lucia Daňová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.10.2021JUDr. Lucia Daňová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.10.2021Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu