Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/366/2021

(FO) Knapcová Katarína (06.10.1974)

Rúbanisko III. 61 , 98403 Lučenec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.04.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
06.02.2023Ing. Naďa Bôžiková Súpis všeobecnej podstaty
15.12.2022Ing. Naďa Bôžiková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.12.2022Ing. Naďa Bôžiková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
15.12.2022Ing. Naďa Bôžiková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.11.2022Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
19.10.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu