Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/237/2021

(FO) Jaroš Adam (13.05.1986)

L. Kossútha 1563, 94110 Tvrdošovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.03.2022INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.03.2022INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
21.03.2022INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.11.2021Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu