Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/192/2021

(FO) Lietava Ľubor (13.01.1964)

Bratislava - Nové Mesto , Bratislava - Nové Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.05.2023Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
15.02.2023Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
08.12.2022Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
08.12.2022Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
30.05.2022Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.04.2022Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Súpis všeobecnej podstaty
10.03.2022Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
10.03.2022Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.03.2022Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.02.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu