Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/133/2021

(FO) Kubík Eduard (30.08.1971)

Hamuliakovo 342, 90083 Hamuliakovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.12.2021VIVID RECOVERY, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.12.2021VIVID RECOVERY, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.12.2021VIVID RECOVERY, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
29.11.2021Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu