Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/267/2021

(FO) Roháč Štefan (09.01.1960)

Levice 3555, 93401 Levice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.06.2022JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.01.2022JUDr. Vlasta Suchanová Súpis všeobecnej podstaty
02.12.2021JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.12.2021JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.11.2021Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu