Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/15/2021

(FO) Krajčovičová Eva (06.08.1960)

Internátna 679/41 , 97404 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.12.2021Správcovská RS, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.12.2021Správcovská RS, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
08.12.2021Správcovská RS, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.11.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu