Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/23/2021

(FO) Suchý Gustáv (20.01.1978)

Horné Mladonice 108, 96241 Horné Mladonice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.02.2022Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
10.01.2022Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Súpis všeobecnej podstaty
17.12.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Iné zverejnenie
03.12.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.11.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
25.11.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.11.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok